Diaconie

De voorschriften en leefregels die God aan Zijn volk gaf en die in het Oude Testament tot ons komen, worden gekenmerkt door de begrippen barmhartigheid en gerechtigheid. Gods liefde voor mensen krijgt daarin gestalte.
Het Nieuwe Testament trekt deze lijnen vanuit het Oude Testament door. In Christus worden deze kernbegrippen vervuld. Zij vinden in Hem hun bron en doel.
Christus geeft in de samenvatting van de wet aan waar het in het geloof om gaat, namelijk: God liefhebben boven alles en de naaste liefhebben als jezelf. Het diaconaat bestaande in barmhartigheid en gerechtigheid, maakt de liefde tot de naaste concreet in het dienstbetoon aan de ander. 
 
In artikel IV van de Kerkorde wordt in het eerste lid bepaald dat de gemeente, daartoe begenadigd door de Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van God onder andere in het diaconaat, zulks tot opbouw van het lichaam van Christus.
Deze diaconale roeping vervult de gemeente in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid:
  • te delen wat haar aan gaven geschonken is;
  • te helpen waar geen helper is; en
  • te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. 
Het diaconaat in de gemeente krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente. Zij worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld.
Het diaconaat krijgt eveneens gestalte in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht (artikel 3 lid 3 Ordinantie 8).
De diakenen werken vanuit de wijkraad van diakenen. Hier worden zaken op wijkniveau besproken en plannen ontwikkeld voor diaconale activiteiten in de wijkgemeente. Een aantal diakenen is vanuit deze wijkraad afgevaardigd naar het college van diakenen van de Hervormde Gemeente Zwijndrecht. 
Adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de diakenen vindt u in de bijlage bij de gemeentegids.

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten