Regelmatig bereikt ons de vraag hoe en waarmee het werk in de kerkelijke gemeente geholpen kan worden? U en jij kunt tijd geven aan Hem en onze medemens. Dit kan bijvoorbeeld door te participeren in het jeugdwerk, een commissie en doormiddel van gebed.

Om de vele activiteiten mogelijk te maken, de gebouwen te onderhouden, zending en evangelisatie te kunnen uitvoeren, onze medemens in financiële nood te kunnen helpen. En onze betaalde krachten een salaris te kunnen overmaken zijn ook financiële giften nodig. Dit kan natuurlijk via de collecten, door mee te doen met (verkoop)activiteiten maar ook indien gewenst door een directe overboeking op een van onderstaande bankrekeningnummers. Als laatste onderdeel treft u/jij informatie over de mogelijkheid van een periodieke gift.

Bankrekeningnummers Hervormd Zwijndrecht centraal:

Kerkbalans NL51 RABO 0373 7341 23
Paas- en Oudejaarscollecte NL29 RABO 0373 7341 31
Solidariteitskas NL76 RABO 0373 7341 58
Diaconie Hervormde gemeente Zwijndrecht NL17 RABO 0373 7100 97
Het Badhuis Zwijndrecht NL31 RABO 0313 2735 10


Toelichting:
De via bovenstaande rekeningen ontvangen gelden worden toebedeeld aan elk van de drie wijken op basis van het wijklidmaatschap de gever


Bankrekeningnummers specifiek voor wijk 2, De Oude Kerk:

Kerkbeheer Wijk 2 (Wijkkas) NL86 RABO 0313 2696 10
Jeugdwerk algemeen (inclusief JCG en The Bridge) NL14 RABO 0313 2711 00
Zondagschool NL48 RABO 0313 2728 16
Estreon NL93 RABO 0313 2731 70
Zendingscommissie NL86 ABNA 0981 6001 15
Evangelisatiecommissie NL09 RABO 0313 2734 21
HVD
NL52 RABO 0373 7429 32


Wilt u of jij meer informatie over de verschillende doelen? ga naar één van deze onderwerpen:

Kerkbeheer
Diaconie
Jeugdwerk
Evangelisatie
Het Badhuis
Zending
Collecten
Fiscale mogelijkheden bij giften


Kerkbeheer

De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters buiten het ambt. De wijkraad heeft de roeping en opdracht om de kerk toegankelijk te maken en te houden voor mensen die God en elkaar willen ontmoeten.

De wijkraad van kerkrentmeesters behartigt de belangen van wijk Centrum en is verantwoordelijk voor de instandhouding van de erediensten, het onderhoud van de gebouwen (kerk, pastorie en het wijkgebouw Eltheto), de financiële zaken in de wijk en het personeel (predikant, kerkelijk werker, organisten en beheerder(ster) van Eltheto). De wijkraad van kerkrentmeesters ondersteunt de kosters tijdens de erediensten van doop, belijdenis, bevestiging van predikant, ambtsdragers en uitzenddiensten. Ook doen zij dit bij andere bijzondere erediensten (o.a. Paasfeest, Pinksterfeest en Kerstfeest). De wijkraad van kerkrentmeesters stelt jaarlijks een begroting op en bewaakt deze. Daarnaast bewaakt en actualiseert zij in samenwerking met de technische commissie de meerjarenbegroting voor het groot onderhoud.

Wilt u of jij het werk financieel steunen, dan kan een gift overgemaakt worden op:
Kerkbeheer Wijk 2 (Wijk kas): NL86 RABO 0313 2696 10


Terug naar bovenDiaconie

Het diaconaat in de gemeente krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente. Zij worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld. Het diaconaat krijgt eveneens gestalte in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht.

De diakenen werken vanuit de wijkraad van diakenen. Hier worden zaken op wijkniveau besproken en plannen ontwikkeld voor diaconale activiteiten in de wijkgemeente. Een aantal diakenen is vanuit deze wijkraad afgevaardigd naar het college van diakenen van de Hervormde Gemeente Zwijndrecht. Ook participeert de diaconie in de plaatselijke Zending-, Werelddiaconaat-, en Ontwikkelingssamenwerking commissie (ZWO).

Aan de hand van het landelijke collecterooster van de Protestantse Kerk wordt het collecterooster voor de Hervormde Gemeente opgesteld. De collecte is vaak bestemd voor de Diaconie. Daarnaast wordt er voor Project 10-27 (wereld- en binnenlands diaconaat), het jeugdwerk, het evangelisatiewerk in eigen wijk en een aantal (diaconale) organisaties gecollecteerd.

Wilt u of jij het werk financieel steunen, dan kan een gift overgemaakt worden op:
NL17 RABO 0373 7100 97 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zwijndrecht

Terug naar bovenJeugdwerk

De jeugdambtsdragers (jeugdouderling(en), jeugddiaken(en)) en de kerkelijk werker zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van het jeugdwerk. In nauwe samenspraak met de voorzitters van de verenigingen en in samenwerking met de kerkelijk werker geven de jeugdambtsdragers uitvoering aan het jeugdwerk.

Bij het jeugdwerk kan gedacht worden aan de zondagschool voor kinderen in de basisschool leeftijden en OK-Kidzz voor de oudste groepen. In een breder verband is er de Vakantiebijbelclub meestal gehouden in de laatste week van de schoolvakantie. Bij de voortgezet onderwijs leeftijden is er invulling doormiddel van verschillende clubs zoals Estreon en The Bridge. Voor de oudere jeugd en jongvolwassenen is er de Jongeren Contact Groep (JCG) en JOVO-kring.

Dankzij veel vrijwilligers kunnen vele activiteiten worden ondernomen. Naast een gift is er voor dit werk veel gebed nodig. Nieuwe leiding voor de clubs is altijd welkom! De Heere en onze jeugd roept ook om u en jou! Neem hiervoor contact op met clubleiding, jeugdambtsdragers of kerkelijk werker.

Wilt u of jij het werk financieel steunen, dan kan een gift overgemaakt worden op een van de aangeven bankrekeningen.

Terug naar bovenEvangelisatie

De kerkenraad en de gemeente ondersteunen de opdracht om mensen van buiten de kerk bekend te maken met het goede nieuws van Jezus’ komst naar de wereld.

U en jij kunt hierbij denken aan; Vergroten van missionair bewustzijn; Bezoekwerk onder randkerkelijken; Open Kerk op zondagmiddag en in gesprek gaan met gasten; De mogelijkheid tot bezichtigen van het kerkgebouw op Open Monumentendag; Deelnemen aan en ondersteunen van de Stichting Kerken in Zwijndrecht, waaronder de volgende activiteiten vallen: Interkerkelijke gebedsweek, Interkerkelijk zaterdagochtend gebed/gebedswandelingen, evangelisatie in winkelcentra rond Kerst en Pasen, evangelisatie op de braderie Koningsdag, Nacht van Gebed Open Doors, organisatie Kinder Kerst Event, prayerstation buiten bij de Jumbo.

Ondersteuning en deelnemen aan de Missie van KiZ : Elke inwoner van Zwijndrecht het evangelie bekend maken. Organiseren van cursussen en voorlichtingsavonden voor missionair bewustzijn; Regelen van themadiensten en preekbesprekingen op missionair gebied.

Wilt u of jij het werk financieel steunen, dan kan een gift overgemaakt worden op:
NL09 RABO 0313 2734 21 t.n.v. Evangelisatiecommissie Wijk 2
Of de HVD: NL52 RABO 0373 7429 32

Terug naar bovenHet Badhuis

Het Badhuis is de huiskamer voor de wijkbewoners van wijk Centrum. Het Badhuis streeft ernaar om als pioniersplek van de PKN een plek te zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en iedereen zich welkom weet.

Dit door veel plezier te maken met elkaar, oprechte interesse te tonen in het leven van de ander, een luisterend oor te bieden, elkaar te bemoedigen en elkaar tot hulp zijn. Het Badhuis is ontstaan vanuit initiatief vanuit de Oude Kerk en wordt nog steeds gedragen door de onmisbare hulp van de vele vrijwilligers van de Oude kerk. Het Badhuis werkt samen met Schuldhulpmaatje en het Wijkplatform Centrum.

Wil je de talenten die God jou gegeven heeft inzetten in Het Badhuis of wil je meer informatie? Kijk op de website www.hetbadhuis-zwijndrecht.nl, bel Gerben Bremmer op 06-13254838 of stuur gerust een mail naar info@hetbadhuis-zwijndrecht.nl.

Wilt u of jij het werk financieel steunen, dan kan een gift overgemaakt worden op:
NL31 RABO 0313 2735 10 t.n.v. Het Badhuis Zwijndrecht

Terug naar bovenZending

Vanuit onze gemeente zijn Cora & Stephen en Marian & Christoph uitgezonden om te mogen arbeiden in Gods Wijngaard. Meer informatie over de zendingswerkers en hun Thuisfrontcommissies (TFC’s) is te vinden op deze pagina of kunt u opvragen via de zendingscommissie. Ook als u hen financieel wilt steunen of de gebedsmail wilt ontvangen.

Wij zijn bereikbaar via de e-mail: zendingscommissie@oudekerkzwijndrecht.nl.

Wilt u of jij het werk financieel steunen, dan kan een gift overgemaakt worden op:
NL86 ABNA 0981 6001 15 t.n.v. Diaconie Zendingscommissie Oude Kerk


Terug naar bovenCollecten

In de kerkdiensten wordt, voorafgaand aan de prediking, (digitaal) gecollecteerd voor de diaconie en het kerkbeheer. Op een aantal zondagen is de eerste collecte voor een speciaal doel bestemd. In het kerkblad wordt het doel van de collecten meegedeeld. Er is een centraal collecterooster dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld. Bij de uitgangen van de kerk hangen zendingsbussen en staan collecteblokken. De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor het werk in de zending. De opbrengst van de collecteblokken is bestemd voor kerkbeheer, momenteel specifiek voor het herstel van de corridor (verbinding tussen Eltheto en Kerk).

Tijdens de collecten kan er gegeven worden doormiddel van contant geld, collectebonnen of digitaal via smartphone of tablet. Nadere informatie over collectebonnen en de te gebruiken App vindt u op onze website.

Terug naar bovenFiscale mogelijkheden bij giften

Door gebruik te maken van collectebonnen kunt u uw bijdragen aan de collecten als gift opvoeren bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting, mits het bedrag van uw totale (gewone) giften minimaal 1 en maximaal 10 procent van uw (gezamenlijk) drempelinkomen bedraagt, met een minimum van € 60,-.

Blijven uw giften onder de drempel of komen zij boven het maximum uit, dan is toch aftrek mogelijk als zij gedaan worden in de vorm van periodieke giften. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:


Met periodieke giften kunt u meer geven zonder dat het meer kost. Stel dat uw jaarinkomen € 30.000,- bedraagt en dat u in de hoogste schijf 42% belasting betaalt. Giften tot de drempel van 1% oftewel € 300,- zijn dan niet aftrekbaar.
Als u gewend bent per kwartaal € 50,- aan de kerk te schenken en u doet geen noemenswaardige andere giften, dan kost dit u per jaar € 200,-.
Maakt u gedurende 5 jaar gebruik van periodieke giften van bijvoorbeeld € 346,- (€ 86,50 per kwartaal) dan kost dit u netto per jaar eveneens € 200,-.


Uw netto gift blijft beperkt tot € 200,- maar de kerk ontvangt jaarlijks € 146,- meer! Op de volgende website kunt u voor uw situatie het voordeel uitrekenen via de website: https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel

De rekeningnummers voor de verschillende doelen zijn boven aan deze pagina aangegeven. Als meer informatie over deze mogelijkheid wenst adviseren wij u dit te bespreken met uw financieel adviseur of accountant.

Terug naar boven