Na een intensieve periode van gesprekken, schrijven en overdenken mogen we als jeugdambtsdragers het groeiplan presenteren. Klik hier om het groeiplan te downloaden.

Beleidsplan
Begin 2016 hebben we als jeugdambtsdragers van de Oude Kerk Zwijndrecht, ons bezonnen op het jeugdwerk in de gemeente. De aanleiding hiervoor was het beleidsplan dat is opgesteld voor de periode 2013-2016. Hierin werd de wens beschreven om een groeiplan op te stellen. Dit om te kijken of we voor alle leeftijden jeugdwerk aanbieden dat past bij de ontwikkeling van het kind en om overlap van activiteiten te voorkomen. We mogen signaleren dat we veel jeugdwerk hebben met gedreven leidinggevenden die oog en hart hebben voor onze jongeren. Anderzijds signaleren we soms overlap in (leer)activiteiten. Nu mag het jeugdwerk enerzijds een “thuis” zijn voor onze jongeren maar anderzijds moet het meer zijn dan enkel ‘een gezellig samen zijn’ - jeugdwerk moet relevant zijn. Ook in het jeugdwerk gaat het om de toekomst, het eeuwige leven, wat al hier op aarde gestalte mag krijgen. We beseffen dat het God is die geloof werkt in de harten van jong en oud. Maar tegelijk ontslaat dit ons als gemeente niet van de verantwoordelijkheid bewust te investeren in het jeugdwerk en alle passende middelen en vormen van jeugdwerk in te zetten. Het is daarbij ons verlangen om kinderen en jongeren te begeleiden bij het ontwikkelen van een persoonlijke relatie met God, zodat zij zelf mogen weten en belijden dat Jezus Christus hun persoonlijke redder is.

Groeitermen
We hebben 7 groeitermen vastgelegd die steeds terug moeten komen in het jeugdwerk. Het gaat om de volgende termen: Bidden, bijbellezen, basiskennis, getuigen, dienen en zorgen, verantwoordelijkheid nemen en kerkelijke cultuur. De groeitermen geven de kern weer welke thema’s een grote rol spelen in het leven van een christen. Vervolgens hebben we tijdens een gemeenteavond, samen met ouders en jeugdwerkers van de gemeente, bij iedere groeiterm doelstellingen geformuleerd per leeftijdsgroep. Zodoende zijn voor iedere groeiterm passende doelstellingen ontstaan per ontwikkelingsfase waarin kinderen of jongeren zitten. Deze input hebben we samen met drie projectleden verwerkt tot het huidige groeiplan.Wij willen daarom de projectleden die mee hebben geschreven hartelijk bedanken, evenals alle ouders/leidinggevende die input hebben gegeven.

Opvallend
Vanuit het groeiplan willen we enkele opvallende conclusies alvast delen. Bij de leeftijd 0-3 jaar zijn we tot de conclusie gekomen dat het ontzettend belangrijk is om deze jonge kinderen al bij de oppas van de kerk en thuis bekend te maken met bijbellezen, bidden en het verwerken hiervan. We weten dat in deze periode kinderen een basisvertrouwen opbouwen. Daarom is het van belang dat jonge kinderen vertrouwd raken in de basis elementen van het geloof. Dit trekken we ook door naar de volgende leeftijd, want het belangrijkste advies wat we hier hebben opgeschreven is: Op welke manier krijgen kinderen en jongeren positieve ervaringen van de eredienst en het jeugdwerk op zondag (oppas en zondagsschool). Dit thema willen we dit jaar dan ook verder uitwerken in de gemeente.

De kinderen van 10-12 jaar leren snel en gemakkelijk, daarom is het van belang om te bezinnen welke leermomenten er voor deze kinderen zijn in de gemeente. Als de basisschoolleeftijd voorbij is dan moeten we goed beseffen dat tieners steeds meer te kiezen hebben. Daarom moet er binnen het jeugdwerk duidelijkheid zijn over de verschillende activiteiten die worden aangeboden. Niet de hoeveelheid activiteiten is het belangrijkste voor de tieners, maar wel hoeveel andere tieners ook gaan. Het aanbod van het jeugdwerk moet transparant en relevant zijn. Een sterke kant van de tieners is ondernemen. Het is daarom van belang om tieners te betrekken in het werk van de gemeente.

De bijbel spreekt nog steeds duidelijke taal voor jongeren, het is daarom belangrijk om deze duidelijke taal te koppelen aan de thema’s van deze tijd. In de zondagse erediensten zal de prediking daarom moeten aansluiten bij de thema’s van ‘deze’ tijd. Als laatste willen we hier noemen dat het ontzettend belangrijk is dat jongeren positieve momenten ervaren. In de gemeente maar ook door interkerkelijke activiteiten. Dit kunnen diaconale projecten zijn of gezamenlijke avonden met andere jongeren. Naast al deze punten voor de kinderen en de jongeren willen we hier ook als kern neerzetten dat we ouders als gemeente willen ondersteunen in de opvoeding. Het is namelijk van belang dat ouders zich in de geloofsopvoeding gesteund voelen door hun mede broeders en zusters.

Doel
Het groeiplan heeft als doel om komend seizoen gezamenlijk met de leidinggevende/bestuur aan de gang te gaan, zodat we nieuw jeugdbeleid kunnen maken. Aanvullend zullen we ons dit jaar bezinnen op het kind en de jongeren in de eredienst. Daarnaast is het bij alles belangrijk dat er een stuk geborgenheid wordt gegeven waarin we de jongeren een stukje “thuis” willen bieden.

Nieuwsgierig geworden naar het groeiplan? Klik hier om te downloaden. Als jeugdambtsdragers wensen we jullie Gods zegen toe bij het belangrijke werk dat jullie mogen en willen doen in Gods Koninkrijk. Bid en werk. Dus laten we bij alles wat we doen eerst God om Zijn Zegen vragen, dan mogen we het ook uit handen geven in Gods Vaderhand en van Hem verwachten.


De jeugdambtsdragers en kerkelijk werker,

dhr. (Kees-Erik) Van Beek, dhr. (Bas) Noorland en Mw. (Henriët) Verweij.