De Hervormde wijkgemeente “Centrum” is een actieve christelijke gemeente die samenkomt in en rond de Oude Kerk. Al eeuwen wordt in deze kerk de Bijbel gelezen, gebeden en gezongen. Ook vandaag de dag komen we samen rondom de Bijbel. Met alle vragen, problemen en uitdagingen die bij het leven horen. We geloven dat het evangelie van Jezus Christus vandaag nog uiterst actueel is en dat God ons ook vandaag tot Gids wil zijn.

Roeping

Onze roeping geeft God ons in de Bijbel en is een genadig geschenk. De doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is een teken en zegel van die roeping. Als christelijke gemeente zijn we - zowel gezamenlijk als ieder persoonlijk - bovenal geroepen God van ganser harte lief te hebben met heel onze ziel, verstand en kracht. En de naaste evenzo. Het gaat er om dat God aan Zijn eer komt en mensen worden gered. God wil dat we Zijn gemeente zijn. In Christus zijn we uitverkoren en geroepen tot Zijn kudde, Zijn gezin, Zijn volk, Zijn koninklijk priesterschap.  De gemeente is de plaats waar de Heilige Geest woont en werkt. De christelijke gemeente heeft als opdracht om – in verwachting van de wederkomst van Christus – te volharden in “de leer van de apostelen, de gemeenschap, de breking van het brood en de gebeden.

Identiteit

Het kenmerk van onze gemeente is dat ze Bijbelgetrouw is. Onze gemeente is orthodox door het katholiek-christelijke belijden te onderschrijven. Onze gemeente is geworteld in de gereformeerde traditie, met ruimte voor eigentijdse vormgeving. Nog vier identiteitskenmerken zijn: wij dopen kinderen en volwassenen, wij vieren het Heilig Avondmaal met belijdende leden, wij hebben mannelijke ambtsdragers en wij zegenen huwelijken in tussen man en vrouw.

Verlangen

Vanuit onze roeping is het ons verlangen om als gemeente - zowel gezamenlijk als ieder persoonlijk - een discipel van Christus te zijn; om dankzij Zijn genade in geloof en gehoorzaamheid te leven en dat in de gemeente die Zijn lichaam is, de eenheid met Christus die het Hoofd is en van de leden onderling, zichtbaar zal zijn; om als Zijn lichaam bezield te zijn door de Heilige Geest. Vanuit onze roeping is het ons verlangen om als gemeente - zowel gezamenlijk als ieder persoonlijk - een discipel van Christus te zijn. Wij verlangen ernaar om, dankzij Zijn genade, in geloof en gehoorzaamheid te leven. Wij verlangen dat, in de gemeente die Zijn lichaam is, de eenheid met Christus die het Hoofd is en van de leden onderling, zichtbaar zal zijn. Wij verlangen ernaar om, als Zijn lichaam, bezield te zijn door de Heilige Geest.

Het is daarbij ons verlangen een gezonde gemeente te zijn, gezond in leer en leven. Ook voor het lichaam van Christus is gezondheid nodig om te kunnen functioneren. Wat ziek is, kan niet groeien of groeit verkeerd. Een gezonde gemeente groeit niet alleen in geloof zoals een gezond kind groeit, maar zal zich ook als een volwassene willen vermeerderen.